Home Dự án đầu tư Năm 2019: Thu hút FDI cần chú ý phương thức mới